Komputeromaniak.net - Forum Komputerowo-Webmasterskie: Koniec ?wiata; End of the World - Komputeromaniak.net - Forum Komputerowo-Webmasterskie

Skocz do zawartości
Strona 1 z 1
 • Nie możesz napisać tematu
 • Temat jest zamknięty

Koniec ?wiata; End of the World Co o tym wszystkim s?dzicie?

#1
TRACKER  


 • Tytuł Persona non grata ;)
 • Grupa Właściciel forum
 • Postów 3262
 • Rejestracja 26 czerwiec 2008
 • JID:tracker20@jabber.org
 • GG:7535236
 • Skype:tracker088
 • Płeć:Mężczyzna
 • Skąd:Polska, SKL
 • OS:Windows 10 (x64)
Witam, wiem, dla niektórych owy temat zdaje si? g?upi, trudno... ja tam wierz? i? co? jak koniec ?wiata b?dzie...

Przytocz? kilka artyku?ów z innych stron...

Na pocz?tek ze strony koniecswiata.eu, która w poszczególny sposób opisuje nam ?wiat bez ludzko?ci...

CYTAT
2 dni po znikni?ciu ludzi: Bez pomp tunele nowojorskiego metra zostan? zalane wod?.

7 dni: Zabraknie awaryjnego paliwa dla generatorów spalinowych, które nap?dzaj? obieg wody ch?odz?cej rdzenie elektrowni atomowych.

1 rok: Na ca?ym ?wiecie uratuj? si? miliard gin?cych corocznie ptaków, gdy przestanie dzia?a? o?wietlenie wie? nadajników radiowych i komunikacyjnych i ostygn? przewody wysokiego napi?cia. Zwierz?ta zaczn? wraca? do miejsc, w których reaktory atomowe uleg?y awarii i sp?on??y. Wygin? wszy ?yj?ce na ludzkim ciele.

3 lata: Bez ogrzewania pop?kaj? rury we wszystkich miastach strefy umiarkowanej i ch?odniejszych. Budynki zaczn? ugina? si? pod brzemieniem ich puchn?cej i kurcz?cej si? zawarto?ci; rozejd? si? spoiny mi?dzy i ?cianami i liniami dachów. Bez ogrzewanego schronienia karaluchy ?yj?ce w klimacie umiarkowanym wymr? po jednej lub dwóch zimach.

10 lat: Zniknie dach stodo?y, w którym wykonano kwadratow? dziur? o boku 45cm.

20 lat: W ci?gu 20 lat zalane zostan? stalowe s?upy, które podtrzymuj? ulice w nowojorskiej dzielnicy East Side, skoroduj? i powyginaj? si?. Kana? Panamski zamknie si? co doprowadzi do ponownego po??czenia si? obu Ameryk. Popularne warzywa ogrodowe zmieni? si? z powrotem w niejadalne dzikie szczepy.

100 lat: Po ustaniu handlu ko?ci? s?oniow? liczebno?? populacji s?onia, wynosz?ca dzi? pó? miliona, zwi?kszy si? dwudziestokrotnie. Populacje drobnych drapie?ników - szopów, lisów, ?asic - zmalej? w skutek konkurencji z niezwykle skutecznymi zdzicza?ymi kotami domowymi.

300 lat: Zawal? si? nowojorskie mosty. Zapory na ca?ym ?wiecie b?d? przecieka?; woda b?dzie przelewa? si? nad nimi i obala? je. Miasta zbudowane w deltach rzeki, takie jak Houston, zostan? sp?ukane

500 lat: W klimacie umiarkowanym przedmie?cia zostan? zast?pione przez las; poza kilkoma pagórkami teren zacznie przypomina? to, co zobaczyli po przybyciu pierwsi budowla?cy lub rolnicy, których budowla?cy wykupili. W?ród drzew b?d? si? poniewiera? na wpó? ukryte w bujnym poszyciu aluminiowe elementy zmywarek i pralek oraz nierdzewne garnki, z pop?kanym, lecz wci?? ca?ymi plastykowymi uchwytami.

Tysi?ce lat: Wszelkie wci?? stoj?ce mury w Nowym Jorku zostan? obalone przez lodowce. Jedynymi nienaruszonymi obiektami ludzkiego pochodzenia b?d? te, które zbudowano g??boko pod ziemi?, jak Eurotunel pod kana?em La Manche.

35 000 lat: O?ów, którym ska?ono przyrod? w erze przemys?owej, zostanie wreszcie usuni?ty z gleby (kadm po 75.000 lat)

100 000 lat: St??enie CO2 powróci do poziomu sprzed powstania cz?owieka (mo?e to potrwa? d?u?ej)

250 000 lat: St??enie plutonu w bombach atomowych, których metalowe korpusy skoroduj? du?o wcze?niej, stanie si? tak niskie, ?e jego promieniowanie b?dzie nierozpoznawalne w naturalnym ziemskim promieniowaniu t?a.

Setki tysi?cy lat: Powstan? bakterie rozk?adaj?ce tworzywa sztuczne.

7 200 000 lat: Szcz?tki Mt. Rushmore - góry w której zboczu wyrze?biono twarze ameryka?skich prezydentów - b?d? wci?? rozpoznawalne mimo naporu uderze? asteroidów i trz?sie? ziemi. Wytworzone przez cz?owieka truj?ce zwi?zki chemiczne takie jak polichlorowane bifenyle i dioksyny, prawdopodobnie równie? b?d? nietkni?te, cho? w wi?kszo?ci zagrzebane pod powierzchni? gleby.

10 200 000 lat: Rze?by z br?zu b?d? wci?? rozpoznawalne.

3 miliardy lat: ?ycie b?dzie wci?? rozkwita? na ziemi, cho? prawdopodobnie w formach, jakich nie byliby?my w stanie sobie wyobrazi?.

4,5 miliarda lat: Ilo?? zubo?onego uranu-238 , którego w samych Stanach Zjednoczonych pozostaje pó? miliona ton, zmaleje o po?ow?. Ziemia zacznie si? ociepla? w miar? powi?kszania s?o?ca. Wci?gu co najmniej kolejnego miliarda lat mikroorganizmy przypominaj?ce wczesne formy ?ycia na ziemi przewy?sz? wszystkie inne formy ?ycia.

Ponad 5 miliardów lat: Ziemia sp?onie, jak umieraj?ce S?o?ce b?dzie zmienia? si? w czerwonego olbrzyma i po?yka? planety wewn?trzne.

Wieczno??: Nasze audycje telewizyjne i radiowe, zapewne w postaci urywków, b?d? wci?? przemierza? Wszech?wiat.


Ci?gle ma?o informacji o ko?cu...
Prosz?, przytocz? nast?pny tekst z jakiego? tam forum...
CYTAT
ju? nied?ugo nadejd? takie katastrofy i wojny jakich jeszcze ?wiat nie widzia?. To ju? si? zacz??o! Wszyscy kontaktowcy, którzy maj? kontakty z innymi cywilizacjami w kosmosie s? ostrzegani przed tym samym - ko?cu ?wiata jakiego znamy w 2012 roku, Ziemia przejdzie wtedy w 4 g?stos?(teraz jest w 3). Rok ten jest w setkach ?róde? a najwazniejsze to min. koniec kalendarza Majów i Starozytnych Egipcjan w 2012 roku, Kod Biblii, Najwa?niejsi Jasnowidzowie ?wiata, Channelingi. Z przekazów setek kontaktowców na ca?ej ziemi u?o?ono dok?adny kalendarz na najbli?sze lata:

BITWA b?dzie zwi?zana z ochron? ludzi (przez Istoty z VI wymiaru) przed atakiem, który Istoty o niskiej ?wiadomo?ci szykuj? na moment os?abienia Ziemi (zaburzenia ELEKTROMAGNETYZMU: 2012 rok);

Wszelkie `pakty' czy kataklizmy s? niewa?ne wobec wielkiej duchowej `Bitwy' = Armagedon, nadej?cie Chrystusa 2012 rok.
2005r. - du?o zmian, nauka pokory, rok przelotowo - konsultacyjny, zebrania, kontakty ró?nych gatunków Istot
2006r. - kataklizmy;
2007r. - przygotowania duchowe ludzi;
2008r. - oficjalna konfrontacja Istot z lud?mi;
2009r. - przygotowanie ludzkiego DNA
2010 r. - decyzja `ciemnych' Istot o ataku;
2011r. - opracowanie ochrony Ziemi przed tym atakiem przez Istoty z VI wymiaru;
2012r. - rozpocz?cie Wielkiej Bitwy w IV i VI wymiarze. Zabranie ludzi gotowych do wej?cia na wy?szy poziom wibracji przez Istoty z VI wymiaru (tzw. `porwanie Ko?cio?a' wg Biblii); jest to ostatni rok Ziemi w III g?sto?ci.
2013r. - b?dzie ju? w IV g?sto?ci ( gdzie rok = 1000 lat III g?sto?ci = :Tysi?cletnie Królestwo'); rok przemian ludzi, którzy zostali na Ziemi, rok bólu - oczyszczenia najbardziej zaw??onych osób = otwieranie okien genomu 24;

UWAGA !! Indie i Chiny ju? si? szykuj? aby ujawnic prawd? o UFO i innych cywilizacjach ca?emu ?wiatu. Nie wierzycie???? Znajdzie w internecie strone najwi?kszej gazety w Indiach, nazywa si? India Daily - wpiszcie sobie w wyszukiwarce tej gazety s?owo UFO, a z ostatnich kilku miesiecy wyskoczy ponad 200 tematów o UFO z pierwszych stron gazety!!!! Gazety w Indiach pisz? bez ogródek, ?e z rz?dem Indii kontaktuje si? konsorcjum 88 cywilizacji i nawi?za?o ju? dawno z nimi wspó?prac?. Tysi?ce obserwacji UFO by?o w Indiach przed Tsunami, by?y to ostrze?enia ale nikt tego nie bra? na powa?nie, a? zgin??o prawie 400 tys ludzi! Tak ludzie to si? dzieje naprawde!

Jest te? jedyny ratunek dla Ziemian: otworzy? serca i umys?y na to wszystko i ?y? bezintereson? mi?o?cia do ka?dego c??owieka, zwierz?cia i wszystkiego co ?yje na tej Ziemi - wszystkiego co dano nam w posiadanie - ale nie ?eby to niszczy? i zabija? ale ?eby troszczy? sie, opiekowa? i kocha?. Tacy ludzie zostan? zabrani w 4 g?sto??. teraz mozecie sie ?mia? ale teraz z miesiaca na miesiac bedzie ukazywa? sie ca?a prawda swiata i ludzie otworz? sami oczy. Pozdrawiam i nie bójcie sie! ps. Papie? te? mia? bezpo?redni kontakt z innymi cywilizacjami dlatego tak cz?sto powtarza?: ?e najwa?niejsza jest mi?o?c i "nie l?kajcie si?" Wiedzia? On co si? ?wi?ci Pozdrawiam Wszystkich

Dowody na koniec ?wiata w 2012 roku

- Koniec kalendarza Majów w 2012 roku
- Koniec kalendarza Staro?ytnych Egipcjan w 2012 roku
- `Proroctwo Oriona na rok 2012' Ksiazka wybitnego astrofizyka P.Geryla
- Tysi?ce proroków mówi o ko?cu w roku 2012
- Tysi?ce kontaktów tzw. Channeling, ró?nych ludzi na Ziemi z istotami z innych ?wiatów i wymiarów - za ka?dym razem jest przekazywana informacja ludziom o 2012 roku
- Pojawiajace si? ostatnio na ca?ym ?wiecie `kule energi = istoty duchowe z innych wymiarów' na zdjeciach, które robi? ludzie wierz?cy i majacy kontakt channelingowe z innymi bytami - jest to udowodnione i potwierdzone przez wielu specjalistów.
- `Projekt Cheopsa' - pewna Wroc?awianka potwierdzi?a eksperymentem na duza skal?, ze ma kontakt i bardzo dok?adne informacje od innej cywilizacji - teraz szykuje si? do odnalezienia Faraona Cheopsa oraz otwarcia Piramidy cheopsa co spowoduje po??czenie elektromagnetyczne Ziemi z innymi planetami- jest to misja ratowania Ziemi.
- Wzmo?one obserwacje tysiecy statków UFO na ca?ym ?wiecie
- Setki, ogromnych Piktogramów Zbo?owych - powstajacych na ca?ym ?wiecie - potwierdzone naukowo, ?e nie s? wykonane ludzk? rek?.
- Niespotykane anomalie i katastrofy naturalne w ostatnich latach
- Kod Biblii - 2012 rok
- I wiele, wiele INNYCH!


Zapomnia?bym o filmikach... End world ; Nibiru... ; ?wiat bez ludzko?ci

Co s?dzicie o Ko?cu ?wiata, jak b?dzie wygl?da?? Czy w ogóle kiedy? nast?pi? Prosz? o opini?...

Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
0

#2
Davis  


 • Tytuł Stary Wyjadacz
 • Grupa Użytkownicy
 • Postów 478
 • Rejestracja 10 lipiec 2008
 • GG:0
 • Płeć:Mężczyzna
 • Skąd:Pulawy
tata wierzy, mama nie, a ja nie wiem. To co tu jest napisane, to dramat, o tym te? mo?na przeczyta? w ksi??ce: Proroctwa Nostradamusa (mam t? ksi?g?) i tam pisze o III wojnie ?wiatowej, ?e b?dzie antychryst i 4 je?d?cy apokalipsy: ?mier?, zaraza, choroba i g?ód (co? takiego wink.gif) Wi?c my?l?, z? to mo?e sta? si? naprawd?, ale to drugie tak mn? wstrz?sne?o... nareszcie marzenia wielu osób o spotkaniu z UFO stan? si? rzeczywisto?ci?...
Kontakt:
FB: http://on.fb.me/1kquZTA GG: 8133179
0

#3
glabek94  


 • Tytuł Stały użytkownik
 • Grupa Przyjaciele forum
 • Postów 1490
 • Rejestracja 21 lipiec 2008
 • JID:glabek94@jabber.org
 • GG:0
 • Płeć:Mężczyzna
 • OS:Ubuntu 10.04
Kiedy? na pewno nast?pi, ale te teksty to czysta propaganda... i okazja dla "?a?cuszków" wink.gif .
0

#4
batwing  


 • Tytuł Mastah
 • Grupa Przyjaciele forum
 • Postów 1573
 • Rejestracja 18 lipiec 2008
 • JID:batwing@jabberpl.org
 • GG:11168579
 • Płeć:Mężczyzna
 • Skąd:Łódź
 • OS:Ubuntu + KDE 4.2 / XP pro
2 dni po znikni?ciu ludzi: Bez pomp tunele nowojorskiego metra zostan? zalane wod?.
W gazetach pojawi si? masa og?osze? o zaginionych. Fundacja ITAKA otrzymuje dotacje z rz?du. "Ktokolwiek widzia?, ktokolwiek wie" bije rekordy popularno?ci wink.gif

7 dni: Zabraknie awaryjnego paliwa dla generatorów spalinowych, które nap?dzaj? obieg wody ch?odz?cej rdzenie elektrowni atomowych.
Na szcz??cie wcze?niej uk?ady bezpiecze?stwa rozpoczn? procedur? wstrzymania reakcji ?a?cuchowej,

1 rok: Na ca?ym ?wiecie uratuj? si? miliard gin?cych corocznie ptaków(...)
Myszy b?d? mia?y przekichane wink.gif

3 lata: (...) Bez ogrzewanego schronienia karaluchy ?yj?ce w klimacie umiarkowanym wymr? po jednej lub dwóch zimach.
Karaluchy ?yj? krócej, wi?c ?atwiej im si? ewolucyjnie dostosowa? do ni?szych temperatur. Miejmy nadziej?, ?e Muchozol te? ewoluuje

10 lat: Zniknie dach stodo?y, w którym wykonano kwadratow? dziur? o boku 45cm.
Lepiej pójd? z wujkiem go naprawi? wink.gif

20 lat: (...) Popularne warzywa ogrodowe zmieni? si? z powrotem w niejadalne dzikie szczepy.
Jak cz?owiek zacz?? uprawia? ogórki, to by?y ju? chyba jadalne tongue.gif nie rozumiem dlaczego mia?yby si? sta? niejadalne smile.gif Tak czy siak - lepiej porobi? pikli na zapas

100 lat: Po ustaniu handlu ko?ci? s?oniow? liczebno?? populacji s?onia, wynosz?ca dzi? pó? miliona, zwi?kszy si? dwudziestokrotnie. Populacje drobnych drapie?ników - szopów, lisów, ?asic - zmalej? w skutek konkurencji z niezwykle skutecznymi zdzicza?ymi kotami domowymi.
S?onie maj? równie? naturalnych przeciwników, których populacja po zaprzestaniu odstrza?u tak?e wzro?nie. Poza tym 100 lat to raczej ma?o na 20-krotne zwi?kszenie populacji zwierz?cia tak pó?no dojrzewaj?cego. Szopy, lisy i ?asice równie? mog? sta? si? bardziej agresywne, wi?c konkurencja ze strony kotów domowych nie musi mie? wp?ywu na liczebno?? ich populacji. Co by nie by?o - ceny ziemi w Afryce cholernie podskocz? i wiele mniejszych zwierz?t b?dzie ?y?o na skraju ubóstwa ?ebrz?c o traw? u bogatych wink.gif

300 lat: (...) Miasta zbudowane w deltach rzeki, takie jak Houston, zostan? sp?ukane
Dlaczego mia?yby zosta? sp?ukane?

500 lat: (...) W?ród drzew b?d? si? poniewiera? na wpó? ukryte w bujnym poszyciu aluminiowe elementy zmywarek i pralek oraz nierdzewne garnki, z pop?kanym, lecz wci?? ca?ymi plastykowymi uchwytami.
Zwierz?ta zaczn? zbiera? z?om i sprzedawa? w punktach skupu wink.gif

Tysi?ce lat: Wszelkie wci?? stoj?ce mury w Nowym Jorku zostan? obalone przez lodowce. Jedynymi nienaruszonymi obiektami ludzkiego pochodzenia b?d? te, które zbudowano g??boko pod ziemi?, jak Eurotunel pod kana?em La Manche.
My?l?, ?e glacja? nie oszcz?dzi?by tego tunelu. Jak dla mnie ocaleje tylko gmach parlamentu - tych ?obuzów nie ?atwo si? pozby?.

35 000 lat: O?ów, którym ska?ono przyrod? w erze przemys?owej, zostanie wreszcie usuni?ty z gleby (kadm po 75.000 lat)
O?ów rozpada si? do rt?ci, talu lub bizmutu, ale najwi?cej w przyrodzie (ok. 52,4%) jest izotopu Pb 208, który jest po prostu stabilny.

100 000 lat: St??enie CO2 powróci do poziomu sprzed powstania cz?owieka (mo?e to potrwa? d?u?ej)
A kiedy dok?adnie powsta? cz?owiek? Tak na prawd?, to nawet zanim cz?owiek zacz?? u?ywa? ognia zawarto?? CO2 w atmosferze by?a zmienna.

7 200 000 lat: Szcz?tki Mt. Rushmore - góry w której zboczu wyrze?biono twarze ameryka?skich prezydentów - b?d? wci?? rozpoznawalne mimo naporu uderze? asteroidów i trz?sie? ziemi.
Do zniszczenia Mount Rushmore wystarczy jedna celna asteroida, lub trz?sienie ziemi - nawet jutro, wi?c nie wiem, sk?d te 7 milionów lat tongue.gif

3 miliardy lat: ?ycie b?dzie wci?? rozkwita? na ziemi, cho? prawdopodobnie w formach, jakich nie byliby?my w stanie sobie wyobrazi?.
Ja sobie wyobra?am wielkiego makaronowego potwora sprawuj?cego w?adz? nad ?wiatem wink.gif

4,5 miliarda lat: (...) Wci?gu co najmniej kolejnego miliarda lat mikroorganizmy przypominaj?ce wczesne formy ?ycia na ziemi przewy?sz? wszystkie inne formy ?ycia.
Z tego kolejnego miliarda lat przetrwaj? co najwy?ej po?ow?, gdy?:

Ponad 5 miliardów lat: Ziemia sp?onie, jak umieraj?ce S?o?ce b?dzie zmienia? si? w czerwonego olbrzyma i po?yka? planety wewn?trzne.
Na szcz??cie planety o sk?adzie atmosfery takim jak Ziemia s? dla s?o?ca niestrawne, wi?c wysra j? w miar? szybko troszk? tylko przybrudzon? wink.gif

Wieczno??: Nasze audycje telewizyjne i radiowe, zapewne w postaci urywków, b?d? wci?? przemierza? Wszech?wiat.
Chyba, ?e nast?pi "Big Crash" i fale radiowe zostan? zawrócone pod wp?ywem grawitacji wink.gif

Co do drugiego cytatu: co to znaczy istoty z VI wymiaru?!? Poza tym ja mam dowody na koniec ?wiata w przysz?? sobot?:
 • Ludzie b?d? mieli cholernego kaca po pi?tku i nie b?d? mieli si?y k?óci? si? o prze?o?enie ko?ca ?wiata.
 • B?dziemy obchodzi? imieniny Adolfa
 • 28. urodziny obchodzi? b?dzie Asashoryu - mongolski sumita
 • Id? na wesele kuzynki, a po mnie cho?by potop
 • Ko?czy si? termin wa?no?ci przegl?du oko?o 10.000 samochodów
 • Urodziny ?wi?towa? b?dzie 100.000-500.000 Polaków i nikomu nie b?dzie chcia?o si? tego wszystkiego sprz?ta?
 • 1.200.000.000 Chi?czyków pójdzie do kibla i spu?ci wod?, co wywo?a tsunami, które w pierwszej kolejno?ci zatopi Japoni?, a potem Stany i Eurazj? razem z Afryk? (w tym pomo?e 1.000.000.000 Hindusów, którzy równie? spuszcz? wod? w tym czasie)


Radz? do wszystkich takich prognoz podchodzi? raczej jak do ?artów - Large Hardon Collider wystartowa?, a Ziemi nie poch?on??y czarne dziury wink.gif Tak czy siak +thx, bo artyku? sk?oni? mnie do przypomnienia sobie paru rzeczy i poczytania smile.gif
Jak wymyślę coś fajnego, to tu wstawię, a tymczasem TF2.
0

#5
Badek  


 • Tytuł Stały użytkownik
 • Grupa Przyjaciele forum
 • Postów 1436
 • Rejestracja 24 październik 2008
 • Płeć:Mężczyzna
To się kiedyś stanie...
Potrzebujesz strony internetowej? Zakodowania HTML+CSS? Projektu graficznego? Modyfikacji strony? Nie szukaj dalej i sprawdź moje portfolio: badek.org
0

Udostępnij ten temat:


Strona 1 z 1
 • Nie możesz napisać tematu
 • Temat jest zamknięty

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych